Ingart d.o.o.

Legalizacija bespravno izgrađenih objekataSve što je građeno, dograđivano, nadograđivano ili rekonstruirano nakon 15. veljače 1968. godine, da bi se smatralo legalnim mora imati odobrenje za gradnju, bilo da je to građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, lokacijska dozvola s pravom građenja ili potvrda na glavni projekt. Osim što postoji odobrenje za gradnju, građevina mora biti izgrađena u skladu s odobrenjem, u smislu obujma građevine, namjene, pozicije vanjskih zidova i otvora itd.
Nelegalna građevina (u cijelosti ili svojim dijelom) koja ispunjava uvjete za legalizaciju, legalizira se temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Važno je napomenuti da se sve građevine koje su sagrađene do 15. veljače 1968. godine smatraju legalnima, ali za njihov upis u katastar i zemljišnu knjigu trebate od nadležnog katastra nabaviti Uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968.godine.