Ingart d.o.o.

Projektiranje

 • PROJEKTIRANJE
  1. Idejna rješenja
  2. Idejni projekti
  3. Glavni projekti
  4. Izvedbeni projekti
  5. Arhitektonski projekti
  6. Građevinski projekt konstrukcije
  7. Građevinski projekti vodovoda i kanalizacije
  8. Građevinski projekti niskogradnje
  9. Elektro tehnički projekti
  10. Strojarski projekti
  11. Elaborati zaštite od požara
  12. Elaborati zaštite na radu 
 • USLUGA ISHOĐENJA LOKACIJSKIH I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
 • STRUČNI NADZOR